Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 högskolepoäng


Pilar av Ord Inställning till samtalsterapi hos patienter i psykiatrisk öppenvård som upplevt psykologiskt trauma
Words like Arrows Attitudes towards conversational therapy among patients with psychological trauma in a psychiatric outpatient clinic

Linda Lange

Humor som ett nytt verktyg i KBT?
Can humor be a new tool in CBT?
Elisabeth Berling and Åse Rolfsdotter 

Var tredje person som sitter i väntrummet söker hjälp för psykisk ohälsa. Vilka får behandling enligt rekommendationerna?
Who receives Cognitive Behavioral Therapy treatment in Primary Healthcare?
Charlotte Ohlson and Lena Thörner 

”Som att man har varit färgblind och sedan plötsligt ser all färg, alltså värsta paletten!” En kvalitativ studie av patienters upplevelse av att delta i ERGT (Emotion Regulation Group Therapy)
“As if you have been color blind and suddenly all the colorslook like the finest palette!” A qualitative study of patients' experience of participating in ERGT (Emotion Regulation Group Therapy)
Anna Boström 

Patientens subjektiva upplevelse av förlängd exponeringsbehandling vid Posttraumatisk stress. I vilken mån överensstämmer patientens beskrivning av behandlingen med behandlingsmål vid traumafokuserad prolonged exposure-behandling.
Patients subjective experience of prolonged exposure therapy at posttraumatic stress. Does the patients description of treatment correspond with treatment goals for trauma focused prolonged exposure treatment.
Kristiina Eriksson

Utmattningssyndrom och oro- två sidor av samma mynt? En studie om överlappande symtomskattningar för utmattningssyndrom och generaliserat ångestsyndrom.
Exhaustion and worry – two sides of the same coin. A Study of overlapping symptomratings for exhaustion disorder and generalized anxiety disorder.
Helena Fröjmark and Kristina Sjöstedt

Kan införandet av SMS-påminnelse minska frekvensen uteblivna besök på en psykiatrisk mottagning?
Can the introduction of SMS reminder reduce the frequency of missed visits to a psychiatric outpatient clinic?
Jonas Gondinger and Lars Alborn 

Förbättrad livskvalité efter deltagande i mindfulnessgrupp. En kvantitativ pilotstudie på två specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Västra Blekinge
Improved quality of life after participation in mindfulness group therapy. A quantitative pilot study in two specialist psychiatric outpatient care wards in west Blekinge
Reka-Maria Bosson and Anna Härröd

Önskas information om KBT? Så svarar patienter som väntar på KBT vid en psykiatrisk mottagning. Kan information starta allians?
Whish for information about CBT? Answers from patients in a waiting list for CBT at a psychiatric reception. Can information start an alliance?
Pernilla Jäger

Användandet av ett standardiserat FACT-protokoll för att stärka diabetes typ 1-patienters närvaro, öppenhet och engagemang. En pilotstudie av Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy för patienter med typ 1-diabetes med diabetes-relaterade obehagliga tankar och känslor om sin egen diabetessjukdom.
Using a standardized FACT-protocol for increasing diabetes type 1-patients awareness, openness and engagements. A pilot study of Fucused Acceptance and Commitment Therapy for patients with type 1-diabetes with diabetes-related distressing thoughts and feelings about their own diabetic disease.
Milad Nabizadeh and Mahnaz Dyanat Bengtsson

Jakten i cyberspace. Terapeuters upplevelse av att använda internetbaserad kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod.
The cyberspace hunt. Therapists’ experience of using the internetbased cognitive behavioral therapy as a treatment method Margareta Blidstam and Vivianne Wikström