Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 högskolepoäng


Från ångest till trygghet. Patienters upplevelser efter KBT-behandling i grupp.
From anxiety to feelings of perceived security. Patients experiences after CBT group treatment.
Catharina Abrahamsson och Bodil Nordling

Otrygg och trygg anknytning. KBT-patienter inom rehabiliteringsgarantin.
Insecure and Secure Attachment. CBT patients in rehabilitation guarantee.
Josefin Andersson och Annika Frick

Integrerad intensiv KBT-behandling. Utvärdering av en mottagning inom beroendevården.
Integrated intensive CBT treatment. Evaluation of a substance use care unit.
Kourosh Bador

Behandlingseffekter hos ACT-behandlare. Utbildning för gruppledare i ”ACT på jobbet”.
Treatment effects on ACT therapists. Training for group leaders in “ACT at work”.
Märta Bergman och Emelie Rosell

KBT-undervisning i skolan. Har graden av altruism betydelse?
CBT teaching in school. Is altruistic attitude of importance?
Anette Edsberger och Siv Eriksson

Empowerment och Mindfulness. Jämförelser mellan patienter och professionella.
Empowerment and Mindfulness. Comparisons between patients and professionals.
Linda Ekstrand och Peter Sundberg

KBT vid insomna. För unga vuxna med psykisk ohälsa.
CBT at insomnia. Among young adults with psychiatric disorders.
Anne-Marie Eriksson

Medveten närvaro i psykiatrisk behandling. Självskattning: medveten närvaro och upplevd trygghet.
Mindfulness in psychiatric treatment. Self-assessment: Mindfulness and perceived feeling of security.
Emma Jacobsson och Stina Risberg Albertsson

Hitta Din plats!
Kan en kortfattad terapeutisk undervisning på gymnasiet bidra till självförverkligande och bättre hälsa?
Find your place!
Can a brief therapeutic training at high school contribute to self-actualization and better health?
Marika Lindström och Marie Wånsander

Uteblivande. Ett problem även för psykoterapin?
Non-Attendance. Also a problem for psychotherapy?
Gun-Marie Magnusson och Karna Rusek

Utmaning, smärta och teater. En fenomenologisk studie av lärande till psykoterapeut.
Challenge, pain and theatre. A phenomenological study of learning how to become a psychotherapist.
Bo Nurmi