Värderingar

Empati
Att kunna känna och visa empati när en medmänniska behöver den. Tillsammans ökar vi möjligheterna till positiva förändringar.

Engagemang
Varje människa bär på ett frö som kan väckas upp ur sin slummer genom värme och ljus. Just detta lilla frö kan växa till vilja, engagemang och passion.

Förståelse
Vi skapar utrymme för förståelse genom att visa förståelse. Kunskap och kännedom om människors olika förutsättningar, miljöer och livsbetingelser ökar möjligheterna till förståelse.

Förtroende
Förtroenden förmedlas genom att man ser människors behov och kan förmedla kunskap om målmedveten förändring.

Relationer
En relation bygger på ett slags möte där människor förändras genom just mötets betingelser.

Visioner

Vi ska tillsammans arbeta för att nedbringa suicidtalen. Noll – vision gäller för oss.

Vi ska vara ledande i att utveckla och sprida kunskaper om psykisk hälsa/ohälsa och evidensbaserade behandlingar.

Vår vision är att förbättra livskvalitén för personer med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning. Vi anser att brukaren skall kunna delta aktivt i t.ex. utveckling av vård – och omsorgsprogram via gemensamt beslutsfattande.

Tillbaka till bloggsidan om Evidens värderingar