Kvalitet

Kvalitetsarbete och uppföljning är en central del av vår verksamhet eftersom vi arbetar med evidensbaserade metoder och arbetssätt.

Några viktiga strategiska hållpunkter i kvalitetsarbetet kräver medverkan av alla i organisationen

  • Ledarstil  - chefen ska kommunicera, informera och se till att medarbetarna får utbildning och, framförallt, träning på jobbet.
  • Demokrati - alla har inflytande
  • Hållbarhet - långsiktighet
  • Design - styrning av utbildningsprocessen.
  • Vetenskaplighet - egen forskning och uppföljning
  • Kompetens - rätt utbildad personal
  • Ekonomi - en sund ekonomi

Kvalitetssäkring

Lärarnas funktion kvalitetssäkras genom kontinuerlig utvärdering av föreläsningar och handledning.

Kvalitetsarbetet i Integrerad Psykiatri har tagits fram genom ett internationellt forskningsprojekt, Optimal Treatment Project, som pågick under tiden 1994 - 1999. Behandlingsprogrammet som helhet är vetenskapligt testat i en rad olika länder med olika typer av sjukvårds- och välfärdssystem. Syftet har varit att genom systematisk forskning finna den bästa tänkbara psykiatriska vårdformen.

I programmet ingår delar som i vetenskapliga studier gett goda resultat så som medicinering och olika former av träning och psykoterapi. Kontinuerlig kvalitetssäkring är en del av programmet och Kvalitetsstjärnan ingår som en del av uppföljningen, se www.kvalitetsstjarnan.se

Högskoleverket gör regelbundna inspektionsbesök vid de legitimationsgrundande utbildningarna. Vi använder oss av Ipuls och följer Svenska föreningens policydokument vad gäller Basutbildningarna

Tillbaka till bloggsidan  Vem vänder motvind till medvind?