Förkunskapskrav

Behörig att antas till psykoterapeutprogram med KBT-inriktning är den som uppfyller något av följande villkor:

  • Psykologexamen enligt 1982 års studieordning
  • Specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enligt 1985 års studieordning
  • Socionomexamen
  • Annan akademisk examen inom vårdsektorn omfattande 180 högskolepoäng
  • För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning som motsvarar den tidigare statliga psykoterapiutbildningen (steg 1) motsvarande 45 hp, och med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Intyg och kursplan bifogas ansökan.
  • Yrkesmässig erfarenhet av olika psykologiska och psykiatriska tillstånd samt kunskap i psykiatrisk diagnostik. Intyg bifogas ansökan.

 

Yrkesverksamhet innan och under utbildning

Den sökande skall ha genomgått egen psykoterapi;

Högskolan Evidens har beslutat att behörighetskraven gällande egenterapi ändras till 10 timmar individuellt eller 25 timmar i grupp som ex Mindfulness. Intyg bifogas ansökan.

När det gäller kravet på egenterapi under utbildningens gång är detta helt borttaget sedan 2015, efter beslut från överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Egenterapin har ersatts med bl.a. Self Practice (SP)/ Self Reflection (SR) som ligger i utbildningen och innebär ingen extra kostnad.
Högskolan Evidens erbjuder  Mindfulness kurs under våren 2018, mer info kommer inom kort på hemsidan.

Den sökande skall ha varit yrkesverksam under minst 2 år efter avslutad grundutbildning och haft möjlighet att tillämpa ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i större delen av arbetsuppgifterna under handledning. Intyg bifogas ansökan.
Detta krav skall anses vara uppfyllt av den som har genomgått specialistutbildning i psykiatri.

Intyg från arbetsgivare skall kunna uppvisas om att den sökande under utbildningen kommer att ha psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande under minst hälften av arbetstiden.

I ansökningsförfarandet tillämpar vi personliga samtal med de sökande.