Det integrerade arbetssättet

In English
Integrerad Psykiatri (IP): positionsdokument 2011

Programmodellen Integrerad Psykiatri (IP) bygger på evidensstyrkan i den amerikanska ortodoxa ACT-modellen* och den i England utvecklade moderna ACT-modellen Assertive Outreach (AO).

På nivån organisationsstruktur genomförs IP enligt den holländska flexibla ACT-modellen (F-ACT), som kan tillämpas både på landsbygd och i stora städer. Samhällsbaserade multidisciplinära team har det övergripande ansvaret. I IP är de förstärkta av resursgrupper (resursgruppsteam) där även brukaren ingår och spelar en ledande roll i besluten om planering, genomförande och uppföljning. Utförare/brukare-praktiken kännetecknas av samlade och samordnade insatser och ett aktivt uppsökande förhållningssätt.

Genom teamarbetet i en resursgrupp implementeras ACT-kärningredienser utifrån den enskilda brukarens behov. Enligt F-ACT växlar resursgruppen upp till ACT-nivå närhelst det är aktuellt.

Resursgruppen, som är unik för varje brukare, leds av triaden brukare - case manager (vård- och stödsamordnare) - psykiatriläkare i nära samarbete med kommunens biståndshandläggare.

Det primära målet för IP är att brukaren skall bli en aktiv samhällsmedborgare som inte skall vara ensam med sin psykiska ohälsa och dess följder och som kan delta i social gemenskap och arbetsliv: ha en bra livskvalitet.

___________________________________________

*ACT (Assertive Community Treatment), ett samhällsbaserat behandlings- och rehabiliteringsprogram.

Tillbaka till startsidan