NSPHiG

NSPHiG

Föreläsarfolder Hjärnkoll                                    You Tube videoklipp från Hjärnkoll i Göteborg i juni 2013

NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och är ett nätverk av 18 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Våra lokaler finns på Järntorget 7. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Psykisk ohälsa har många ansikten. Den drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom till äldre personer med depression och ångestsyndrom.Vuxna som drabbats av psykisk ohälsa en bit in i livet får ofta svårt att behålla sin plats i arbetslivet. Många unga har problem att överhuvudtaget komma in i yrkeslivet eller en samhällsgemenskap. Vi har enats kring dokumentet ”Så vill vi ha det”, där vi ger vår syn på:

·         Hjälp, stöd, rehabilitering och habilitering
·         Förebyggande och tidiga insatser.
·         Utbildning, kunskap och bemötande.
·         Vård och behandling.

Ett förslag till PRIO-satsningen gällande barn och unga - se broschyr:
SMT - Sensomotorisk terapi - en flexibel och integrativ metod

Tillbaka till startsidan