Samverkan

Samverkan

Evidens och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) erbjuder nu i samverkan ett program för fortsatt implementering över hela Sverige av en väl utprovad modell för integrativ uppsökande samhällsbaserad behandling, nämligen Resursgrupps ACT (RACT). Nya steg behöver tas där personer med egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar i stor omfattning erbjuds anställningar som brukarcoacher för att bevaka brukarnas intressen inom landsting och kommuner, men också för att hjälpa brukare att på olika sätt delta i samhället. En viktig funktion för brukarcoacher kan vara att ingå i resursgrupper som ett extra stöd till brukare som medverkar i RACT-programmet.

Under namnet Lysekilsmodellen blev metoden uppmärksammad i Sverige för de goda resultaten vilket ledde till att den Nationella psykiatrisamordningen föreslog regeringen 2006 att erfarenheterna från Lysekil borde prövas i större skala. Uppdraget att administrera verksamheten gick till forsknings- och utbildningsföretaget Evidens där flertalet medarbetare från det ursprungliga psykatriska teamet i Lysekil nu är verksamma. En viktig framgångsfaktor var att det utvecklades ett nära samarbete mellan Evidens och NSPH gällande utformningen av verksamheten i en särskilt tillsatt Strategigrupp. Ytterligare ett exempel på flerårig samverkan är utbildningar av baspersonal inom kommuner och landsting inom ramen för Västkompetens.

Som en uppföljning på tidigare satsningar har Socialdepartementet utarbetat en Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa (PRIO) 2012-2016. Där lyfter man fram integrerade verksamheter som ACT och case managers (vård- och stödsamordnare) som ”en förutsättning för att det skall bli möjligt att uppnå en mer jämlik hälsa och mer jämlika livsförhållanden för personer med omfattande eller komplicerad problematik”. Mot den bakgrunden fortsätter och fördjupas samarbetet mellan Evidens och NSPH.

Broschyr RACT-PRIO /korta versionen Resursgrupps ACT
Broschyr RACT-PRIO /långa versionen Resursgrupps ACT
Evidensbroschyr_SMT-PRIO /Sensomotorisk terapi

Länk till NSPH för mer info www.nsphig.se