Miltonprojektet

Se SLUTRAPPORT till SOCIALSTYRELSEN angående Nationella uppdraget för Case Management satsningenSlutrapport SoS CM satsningen

År 2006 fattade Sveriges regering ett beslut om att starta ett projekt som syftade till att införa aktivt uppsökande case management (CM) i vården av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade i Sverige. Förslaget kom från psykiatrisamordnaren Anders Milton. Inför uppdragets genomförande skrevs ett avtal mellan företaget Evidens och Karlstads universitet. När Socialstyrelsen sedermera lämnade sin lägesrapport till regeringen visade den på alla punkter att projektet uppfyllt förpliktelserna.

SOU 2006:100
Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Läs mer om Miltonprojektet

 

Tillbaka till startsidan