Examinationsrätt

UKÄ:s kvalitetsutvärdering av psykoterapeutprogrammen
Nu har utvärderingarna av psykoterapeutprogrammen presenterats. Utvärderingarna skall ses som en slags process där det genom dialoger mellan lärosätena och Universitetskanslersämbetet sker en kvalitetsutveckling av verksamheten. Tolv lärosäten som har psykoterapeutprogram ingick i processen och en majoritet av dem, däribland Evidens, fick värdefulla synpunkter på hur verksamheten ytterligare kan förbättras. I utvärderingarna ingår examensarbetena numera som det centrala inslaget i UKÄ:s bedömningar. UKÄ angav den 31 augusti 2013 som slutdatum vad gäller uppsatserna vilket innebar för Evidens del att det blev uppsatser från 2011 som granskades.

- En stor del av kritiken från UKÄ baserades just på uppsatserna. Men vi fick också en hel del positiva kommentarer. Som exempel ansåg man att våra studenter visade en fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, vilket är mycket viktigt för oss säger Tommy Nordén, rektor vid Högskolan Evidens.

- Efter 2011 har stora resurser satts in för att förbättra kvaliteten på våra uppsatser fortsätter Nordén. Dessutom har vi rekryterat flera nya medarbetare med gedigen klinisk och akademisk bakgrund. Vi ser därför med tillförsikt på vår fortsatta dialog med UKÄ.

Förslag från Högskoleverket: "Ändrad psykoterapeutexamen ska höja kvaliteten" - Läs Rapporten
Högskoleverket lämnar i dag, 2012-01-02, förslag på hur den kritiserade psykoterapeututbildningen kan bli tydligare. Bland annat föreslår verket att utbildningen förlängs med en termin och att kravet på parallell deltidstjänstgöring slopas.

Evidens har egen examinationsrätt för psykoterapeutprogrammet i KBT, kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, 90 hp.
Länk till Universitetskanslersämbetet 

Tillbaka till startsidan