Psykossjukdomar - grundläggande förhållningssätt och bemötande.

Kursen omfattar 40 lektionstimmar och genomförs under fyra dagar. Under kursen kommer brukare att medverka och berätta om sina psykosupplevelser. Kursen hålls i Göteborg. Om kursen önskas på annan ort är detta möjligt, kontakta Anna Nordén, 031-10 98 31 eller anna.norden@evidens4u.se

Målgrupp:
Sjukvårdande personal inom kommun och landsting som i sin vardagliga verksamhet kommer i kontakt med brukare med psykossjukdom.

Kursens syfte:
Att ge ökad kunskap till hur man på ett psykologiskt och pedagogiskt sätt kan bemöta människor med psykosproblematik.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren ha:

  • Ökad kunskap och förståelse för brukare med psykosupplevelser/problematik.
  • Kunskaper om hur man bygger upp en tillitsfull relation som bas i en samarbetsallians.
  • Grundläggande kunskaper och till en del kunna tillämpa de metoder och arbetssätt som föreslås i modernt psykosarbete.
  • Förmåga att aktivt lyssna och reflektera över brukarens berättelse.
  • Meningsskapande och värderingsneutralt förhållningssätt.


Pris: 
8. 200 kr + moms
Kursplatsen är bindande efter inbetald anmälningsavgift. Efter antagningen skickas faktura på resterande belopp. Anmälningsavgiften återbetalas om du av någon anledning inte blir antagen eller om kursen ställs in. Resterande kursavgift återbetalas ej vid återbud senare än 2 veckor före kursstart, ersättare accepteras dock.

Om frågor kontakta Anna Nordén 031-10 98 31 eller anna.norden@evidens4u.se

Fyll i formuläret här om du är intresserad.

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt yrke (obligatoriskt)

Telefon/Mobil (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Din arbetsplats (obligatoriskt)

Ditt bostadsadress (obligatoriskt)

Ditt fakturaadress (obligatoriskt)

Här kan du skriva några rader om varför du vill gå kursen.


Genom att klicka i kryssrutan i detta formulär medger du att Evidens lagrar de personuppgifter du registrerar.
Enligt GDPR, får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Uppgifterna kan vid begäran lämnas ut till dig själv samt de personer som har behörighet att administrera inlämnad information. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad som anges i formuläret och lämnas inte ut till tredje part utan skriftligt medgivande från dig.